Reset
Learning Zone

Learning Zone

2021
documentary
1 Season
828
Watch
My List
Like
Share
มาอัพเดทความรู้วิชาการ เพิ่มสกิลพัฒนาตนเองในรายการ "Learning Zone พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคต" เพราะทุกการเรียนรู้จะเปิดมุมมองให้เห็นโลกที่กว้างขึ้น พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืน
AudioThai
Subtitle-
Cast-
Director-