รีเซต

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูไอดี (TrueID)

 

 • ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่าง ๆ ของทรูไอดี (TrueID) ท่านสามารถเข้าสู่บริการของทรูไอดี (TrueID) โดยการลงทะเบียนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน และกำหนดรหัสผ่านด้วยตัวของท่านเอง (“บัญชีผู้ใช้งาน”) เมื่อท่านลงทะเบียนกับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”, “เรา”) เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถ Login บัญชีผู้ใช้งานของท่านเพื่อเข้าใช้งานทรูไอดี (TrueID) ได้ทันที 

 

 • เมื่อท่านได้รับบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วท่านจะสามารถล็อกอินเพื่อเข้าใช้ทุกบริการของบริษัท และ นิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลนั้น หรือ ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยการเป็นกรรมการเสียงข้างมากในนิติบุคคลนั้น หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ อันได้แก่ ทรูไอดี (TrueID) ทรูยู (TrueYou) ทรูไวไฟ (TrueWifi) ทรูไอเซอร์วิส (TrueiService) ทรูคลาวด์ (TrueCloud) และบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัทและกลุ่มบริษัท (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ทรูไอดี”, “TrueID” ) โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. การได้มาซึ่งบัญชีผู้ใช้งานและการเก็บรักษา


 • ท่านต้องลงทะเบียนผ่านช่องทาง Website: https://www.trueid.net หรือ Application TrueID หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1242 หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 • หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้หรือท่านทำรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของท่านหาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1242 หรือดำเนินการผ่าน​ Website หรือ Application TrueID ของเราซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทาง Website และ Application TrueID ของเรา หรือ กด *871*4# แล้วโทรออกเพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราวใหม่ทาง sms
 • ท่านจะต้องรักษาบัญชีผู้ใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ และห้ามให้บุคคลใดนำบัญชีผู้ใช้งานของท่านไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น และท่านไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ โอนย้ายความเป็นเจ้าของในบัญชีผู้ใช้งานของท่านให้แก่บุคคลใดได้ทั้งสิ้น โดยท่านจะต้องรับผิดชอบทุกการกระทำและทุกธุรกรรมที่ดำเนินการบนบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ซึ่งรวมถึงการกระทำการเกี่ยวกับการชำระเงิน การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท หรือการกระทำทุจริตในทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เว้นแต่ท่านจะสามารถพิสูจน์โดยชัดแจ้งได้ว่าการกระทำใดๆดังกล่าวไม่ใช่การกระทำของท่านซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานตัวจริง
 • หากท่านทราบ หรือมีเหตุที่ทำให้ทราบได้ว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดนโจรกรรม ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุดโดยติดต่อเราที่ Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1242 และเราจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเร็วที่สุดต่อไป
 

 

2. คุณสมบัติของผู้ใช้ TrueID


 • ท่านจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ
 • ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้บัญชีผู้ใช้งานตามข้อ 1.
 • ในการใช้บริการส่วนใดของ TrueID ที่ต้องมีการชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการ ท่านจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 

 

3. การใช้ TrueID

 
 • ท่านสามารถเข้าถึง TrueID ได้หลายช่องทาง ซึ่งได้แก่ TrueID Website, TrueID Application บน Smartphone และ TrueID TV Box หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเพิ่มเติม และท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้จาก Website: www.trueid.net หรือ จาก Application TrueID โดยท่านรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ได้จาก Website หรือ Application ข้างต้น
 • ท่านสามารถใช้บริการต่าง ๆ บน TrueID ได้แบบส่วนตัวและเฉพาะความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น โดยห้ามนำบริการของบริษัทไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการ และเนื้อหาของ TrueID ในแบบส่วนตัวโดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และท่านจะไม่นำบริการหรือเนื้อหาของ TrueID ไปทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือขัดกับกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ กระทบหรือละเมิดสิทธิใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัททั้งสิ้น
 • ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ คัดลอก, เผยแพร่ซ้ำ, ทำซ้ำ, บันทึก, ถ่ายโอน, แสดงหรือจัดแสดงสู่สาธารณะ, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, แปลรหัสกลับ, ถอดแยกกลุ่มข้อมูล, ดัดแปลง, แทรกแซง, ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ต่อบริการหรือเนื้อหาของ TrueID ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยเด็ดขาด หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับท่านจนถึงที่สุด
 • ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านสามารถนำบัญชีผู้ใช้งานของท่าน Login เข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สูงสุดไม่เกิน 5 อุปกรณ์ และสามารถรับชมได้พร้อมกัน (Concurrent User) ได้ไม่เกิน 2 อุปกรณ์ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา หรือ รายการที่บริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัทได้รับสิทธิจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายในเนื้อหาหรือรายการนั้น ๆ ด้วย เช่น เนื้อหา หรือ รายการบางรายการอาจเข้าใช้หรือรับชมได้พร้อมกันสูงสุดเพียง 1 หรือ 2 อุปกรณ์ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นกรณี ๆ ไป
 • ท่านสามารถเข้าใช้บริการ TrueID ได้เพียงภายในประเทศที่ท่านพำนักอยู่เท่านั้น
 • ห้ามท่านกระทำการใดๆ อันมีเจตนาทุจริตกับ TrueID หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ TrueID หรือ แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้ตนเองจาก TrueID หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ TrueID โดยทุจริตไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อ-ขายรหัสเข้าชมเนื้อหาหรือรายการของ TrueID การซื้อ-ขายบัญชีทรูวิชั่นส์ (True Visions Account) เพื่อเชื่อมต่อกับ TrueID เพื่อให้สามารถรับชมเนื้อหา หรือ รายการของ TrueID หรือ เนื้อหาหรือรายการที่จัดสรรไว้สำหรับผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์ (True Visions) โดยเฉพาะได้ หากบริษัทเล็งเห็นหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของท่านเป็นการทุจริตทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ท่านอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านและดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย
 • หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือ บริษัทเห็นว่าการใช้งาน TrueID ของท่านอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิระงับ และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า และท่านยอมรับว่าการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดโดยจะไม่โต้แย้งใด ๆ

 

4. การใช้งานข้อมูลของท่าน


 • ในระหว่างการใช้บริการ TrueID ของท่าน ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจเก็บรวมรวบ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลการใช้งาน TrueID ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการรับชมเนื้อหาบน TrueID ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ ข้อมูลการใช้ TrueCloud ประวัติการเข้าใช้บริการ TrueID ในบริการต่าง ๆ และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน TrueID ของท่าน (“ข้อมูลของผู้ใช้บริการ”) โดยบริษัทจะนำข้อมูลของผู้ใช้บริการของท่านดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา และ นำเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่าน และ/หรือนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการ และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งนำไปใช้ในธุรกิจส่วนต่าง ๆ ของบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Business) ธุรกิจเทคโนโลยี (IOT and Digital Solutions Business) ธุรกิจให้บริการด้านการศึกษา (Digital Academy Business) ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Digital Media Platform Business) ธุรกิจระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (O2O and Privilege Business) หรือธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีในปัจจุบันหรือที่อาจมีขึ้นในอนาคต

 

5. ค่าบริการและการชำระค่าบริการ

 

 • บางบริการบน TrueID อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ ท่านจะต้องชำระค่าบริการดังกล่าวจึงจะสามารถเข้าใช้บริการนั้น ๆ ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนทุกครั้งหากบริการใดของเรามีการเรียกเก็บค่าบริการ
 • ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการของบริษัท (หากมี) ตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • หากท่านตกลงชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการใด ๆ ของบริษัทแล้ว ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านไม่สามารถขอเงินส่วนดังกล่าวคืน หรือแลกเปลี่ยนการชำระค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้วนั้นเป็นบริการอื่น หรือโอนย้ายบริการที่ได้ชำระไปแล้วไปยังบัญชีผู้ใช้งานอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

6. สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา

 
 • ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ บริษัทได้รับสิทธิและมีสิทธิในลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินั้น บนทรัพย์สินที่ปรากฎบน TrueID ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟท์แวร์ ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ บทความ รูปภาพ และ เนื้อหาต่าง ๆ
 • ข้อความ บทความ รูปภาพ หรือ ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ใด ๆ ที่ท่านนำมาเก็บไว้ใTrueCloud เป็นทรัพย์สินของท่าน ท่านรับทราบว่า TrueCloud เป็นส่วนหนึ่งของ TrueID ที่ให้ความสะดวกแก่ท่านในการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเก็บข้อมูลของท่านและเป็นการให้บริการแบบไม่เก็บค่าบริการใด ๆ  ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านใช้บริการ TrueCloud บนความเสี่ยงภัยของตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือทรัพย์สินใด ๆ ของท่านที่นำมาเก็บไว้ที่ TrueCloud

 

7. ข้อจํากัดการใช้ TrueID

 
 • ท่านสามารถจัดเก็บรายชื่อในโทรศัพท์มือถือ (contact) บน TrueCloud ได้สูงสุด 10,000 รายชื่อ
 • ท่านสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพและไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (VDO) บน TrueCloud โดยแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 40MB และ 1GB ตามลำดับ หากท่านอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนด บริษัทจะทำการย่อขนาดไฟล์ที่จัดเก็บบน TrueCloud ให้มีขนาดไม่เกินที่กำหนด
 • ท่านต้องใช้บริการใด ๆ บน TrueID ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น บริษัทจะแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการต่าง ๆ ให้ท่านทราบและบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

8. การรับผิดชดใช้

 

 • หากท่านประมาทเลินเล่อหรือเจตนาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ TrueID อันทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใด ๆ แก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ท่านตกลงและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัททั้งสิ้นตามที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ

 

  9. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

 

 • ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านใช้บริการใดของ TrueID และเกิดความสูญหายหรือเสียหายในภาพพจน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ท่าน อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของท่าน หรือของบุคคลใด ๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่านดังกล่าวทั้งสิ้น

 

 

   10. ข้อกำหนดอื่นๆ

 
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายไทย
 • ในกรณีที่ข้อตกลงใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถบังคับได้ ข้อตกลงอื่นที่เหลือภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ยังคงมีผลใช้บังคับและสามารถบังคับใช้ได้ตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ ได้เป็นครั้งคราวโดยบริษัทจะแจ้งท่าน หรือ ประกาศในช่องทางของบริษัท

 

ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของฟีเจอร์คอมมูนิตี้

 

 1. การเข้าถึงบริการของท่าน

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือใช้บริการ นอกจากนั้น ท่านจะต้องมีอายุเกินกว่าอายุตามที่กฎหมายในประเทศของท่านกำหนดไว้สำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือใช้บริการ หรือท่านจะต้องส่งค่ายินยอมที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านมาให้กับเรา

นอกจากนั้น สำหรับบางบริการหรือบางส่วนของบริการของเรา ท่านจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะใช้งานได้ดังนั้นขอได้โปรดอ่านประกาศทั้งหมดและข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆอย่างละเอียดเมื่อท่านเข้าใช้บริการหากท่านยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) ในนามของนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะรวมถึงหน่วยงานทางธุรกิจหรือหน่วยงานราชการ ก็จะหมายถึงการที่ท่านให้การรับรองว่าท่านมีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเต็มที่ในการน่าเอาข้อกำหนดนี้ไปบังคับใช้กับหน่วยงานดังกล่าว 

 1.   การใช้งานบริการของท่าน

ทรูไอดีจะอนุญาตให้ท่านใช้งานและเข้าถึงบริการเฉพาะที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดนี้เท่านั้น โดยการอนุญาตดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของการอนุญาตส่วนบุคคล ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และอยู่ภายใต้ข้อจำกัด เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้การอนุญาตทั้งหมดแก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดนี้อย่างชัดแจ้งการให้อนุญาตแก่ท่านจะมิได้รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตผ่านการให้บริการหรือได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

 • ให้อนุญาต ขาย โอน มอบ แจกจ่าย ให้บริการ หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าอื่นใดจากบริการหรือเนื้อหา
 • ดัดแปลง สร้างงานที่กลายมาจาก ถอดประกอบ ถอดโค้ด หรือท่าวิศวกรรมย้อนกลับกับส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเนื้อหา หรือ
 • เข้าถึงบริการหรือเนื้อหาเพื่อที่จะสร้างเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกันหรือเป็นคู่แข่ง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม และไม่ว่าจะแจ้งให้ท่านทราบหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ การเปิดตัว การอัปเดตใดๆ หรือการเพิ่มเติมการทำงานอื่นๆ ของบริการ ก็จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดนี้ซึ่งอาจจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ท่านยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกไม่ว่ารายใดก็ตามในส่วนของการดัดแปลง การระงับ หรือการหยุดให้บริการใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

 1.   บัญชีทรูไอดีของท่านและความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ท่านจะใช้คุณลักษณะบางประการของบริการของเรา ท่านอาจจะต้องสร้างบัญชีทรูไอดี (“บัญชี”) และจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวท่านจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านรวมทั้งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน ท่านจะต้องรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่านและจะต้องแจ้งให้ทรูไอดีทราบในทันทีหากท่านพบว่าหรือต้องสงสัยว่ามีใครบางคนที่เข้าใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่เดายากและเป็นรหัสผ่านที่ใช้กับบัญชีของท่านเท่านั้นและยอมให้มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนในรูปแบบสองปัจจัยท่านจะไม่ให้อนุญาต ขาย หรือโอนบัญชีของท่านไปให้กับผู้อื่นโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

 1.   ความยินยอมของท่าน

บริการต่างๆ ที่จัดให้อาจจะมีข้อมูล ข้อความ ลิงค์ ภาพกราฟิก รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่ออื่นๆ (“เนื้อหา”) ปรากฏอยู่ ซึ่งจะรวมถึงเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือส่งมาให้กับบริการด้วยตัวท่านเองหรือดำเนินการผ่านบัญชีของท่าน (“เนื้อหาของท่าน”) เราจะไม่รับผิดชอบและเราจะไม่ให้การรับรอง สนับสนุน หรือรับประกันในส่วนของความครบถ้วน ความแท้จริง ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือในเนื้อหาของท่านไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตามเมื่อส่งเนื้อหาของท่านมาให้กับบริการแล้ว ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ อำนาจ และหน้าที่ทั้งหมดซึ่งจำเป็นต่อการมอบสิทธิ์ให้แก่เนื้อหาของท่านตามที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดนี้ และด้วยเป็นเพราะว่าท่านจะต้องรับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาของท่านแต่เพียงผู้เดียว จึงเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะต้องรับผิดหากท่านโพสต์หรือแชร์เนื้อหาโดยไม่มีสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดท่านจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาของท่าน หากแต่ท่านจะอนุญาตให้ทรูไอดีใช้เนื้อหาดังกล่าวนั้น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

เมื่อมีการสร้างเนื้อหาของท่านขึ้นด้วยบริการหรือมีการส่งให้กับบริการ ท่านจะมอบสิทธิ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่มีกำหนดเวลา ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ และสามารถอนุญาตช่วงได้ ในการใช้ คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานที่กลายมาจาก แจกจ่าย จัดเก็บดำเนินการ และแสดงเนื้อหาของท่านรวมทั้งชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน เสียง หรือสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อหาของท่านในรูปแบบและช่องทางสื่อทั้งหมด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันหรือไม่การพัฒนาขึ้นภายหลังไม่ว่าในสถานที่ใดก็ตามในโลก การอนุญาตนี้จะรวมถึงสิทธิที่เราได้รับในการนำเอาเนื้อหาของท่านไปมอบให้กับสื่อแพร่ภาพ เผยแพร่ หรือตีพิมพ์โดยบริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็นคู่ค้ากับทรูไอดี อีกทั้งท่านยังยอมรับว่าเราอาจจะลบเมตะดาต้าที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่าน และท่านขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องและอ้างสิทธิ์ด้านศีลธรรมใดๆ หรืออ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาของท่าน

แนวความคิด คำแนะนำ และคำติชมเกี่ยวกับทรูไอดีหรือบริการของเรา ที่ท่านแจ้งบอกต่อเราถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจทั้งหมด และท่านยอมรับว่าทรูไอดีแอบนำเอาแนวความคิด คำแนะน่า และคำติชมนั้นไปใช้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือมีภาระผูกพันใดๆ ต่อท่านถึงแม้ว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องคัดกรอง แก้ไข หรือตรวจติดตามเนื้อหาของท่าน แต่ดุลยพินิจของเราแล้วเราอาจที่จะลบหรือกำจัดเนื้อหาของท่านไม่ว่าเมื่อใดก็ตามและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการละเมิดต่อข้อกำหนดนี้ การละเมิดต่อนโยบายด้านเนื้อหาของเรา หรือในกรณีที่ท่านทำให้หรือเป็นไปได้ว่าท่านจะทำให้เราต้องรับผิด

 1.   เนื้อหา โฆษณา และการส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอก

บริการอาจมีลิงค์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักโฆษณาบริษัทในเครือของเรา คู่ค้าของเรา หรือผู้ใช้งานรายอื่นของเราเป็นผู้โพสต์ไว้ (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”)ทั้งนี้ เนื้อหาของบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก หากท่านใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกท่านก็จะต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเองและท่านควรที่จะทำการสืบสวนใดๆ ตามที่ท่านรู้สึกว่าสมควรก่อนที่จะดำเนินธุรกรรมใดๆ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าวนอกจากนั้น บริการอาจมีเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนปรากฏอยู่ ทั้งนี้ ประเภทระดับ และเป้าหมายของโฆษณาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และท่านรับทราบและยอมรับว่าเราอาจจะน่าเอาโฆษณาไปแสดงควบคู่กับการแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนบริการ ซึ่งจะรวมถึงเนื้อหาของท่านด้วย

หากท่านเลือกที่จะใช้บริการเพื่อทำการส่งเสริมการขาย รวมถึงการแข่งขันหรือการชิงโชค (“การส่งเสริมการขาย”) ท่านจะต้องรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินการส่งเสริมการขายโดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้และรับเอาความเสี่ยงไว้แต่เพียงผู้เดียว การส่งเสริมการขายของท่านจะต้องระบุไว้ว่าการส่งเสริมการขายมิได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือมีความเกี่ยวข้องกับทรูไอดี และกฎระเบียบที่นำมาใช้กับการส่งเสริมการขายของท่านจะต้องกำหนดให้ผู้รับชมหรือผู้เข้าร่วมแต่ละรายปลดเปลื้องทรูไอดีจากการรับผิดใดๆ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย

 1.   สิ่งที่ท่านจะต้องไม่ประพฤติปฏิบัติ

เมื่อใช้งานหรือเข้าถึงชุมชนทรูไอดี ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมดที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากข้อห้ามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาแล้ว ท่านอาจจะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

 • ใช้บริการไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามซึ่งเป็นไปได้ว่าจะรบกวน ปิดการใช้งาน ทำให้หยุดชะงักเพิ่มภาระ หรือสร้างความบกพร่องให้กับบริการ
 • เข้าถึง (หรือพยายามที่จะเข้าถึง) บัญชีของผู้ใช้งานคนอื่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการที่มิได้เปิดให้บริการอย่างเป็นสาธารณะ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือถูกใช้งานร่วมกับบริการ
 • อัปโหลด ส่ง หรือแพร่กระจายไวรัส เวิร์ม โค้ดประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ไปยังหรือผ่านบริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรบกวนบริการรวมทั้งคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของบริการ
 • ใช้บริการเพื่อที่จะฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นใดของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
 • เข้าถึง ค้นหา หรือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริการไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตาม (วิธีการอัตโนมัติหรือวิธีการอื่นๆ) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดนี้หรือในข้อตกลงอื่นๆ ที่ทำกับเรดดิทเราจะให้การอนุญาตในการสืบค้นบริการอย่างมีเงื่อนไขโดยเป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้ในแฟ้มข้อมูลrobots.txt ของเรา หากแต่ห้ามมิให้มีการดึงข้อมูล (Scrap) จากบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากทรูไอดี
 • ใช้บริการไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามซึ่งทำให้เราเชื่อได้อย่างสมควรแก่เหตุผลว่าเป็นการคุกคามหรือการฉ้อโกงทรูไอดีหรือระบบชำระเงินใดๆ

เราส่งเสริมให้ท่านรายงานให้ทราบถึงเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ท่านเชื่อว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้หรือนโยบายด้านเนื้อหาของเรา อีกทั้งเรายังสนับสนุนให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความอ่อนแอของระบบรักษาความปลอดภัยอย่างผู้ที่มีความรับผิดชอบ

 1.   ผู้ควบคุมดูแล

การทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลให้กับกลุ่มผู้ใช้งานของชุมชนถือเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและเป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจที่ผู้ใช้งานบริการทั้งหลายอาจทำหน้าที่นี้ได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ควบคุมดูแล เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเพิกถอนหรือจำกัดความสามารถของผู้ใช้งานในการทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบรวมถึงกรณีที่มีการกระทำผิดต่อข้อกำหนดนี้หากท่านตัดสินใจที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลให้กับกลุ่มผู้ใช้งานของชุมชน

 • ท่านยอมรับว่าจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมดูแลสำหรับชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
 • ท่านยอมรับว่าเมื่อท่านได้รับรายงานอันมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้งานของชุมชนที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ ท่านจะดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะรวมถึงการลบเนื้อหาที่ถือเป็นการละเมิดต่อนโยบายและ/หรือแจ้งให้ทรูไอดีทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
 • ท่านมิได้และอาจจะไม่แทนตนเองว่าเป็นผู้ที่รับอนุญาตให้กระทำการในนามของทรูไอดี
 • ท่านอาจจะไม่เข้าทำข้อตกลงใดๆ กับบุคคลภายนอกในนามของทรูไอดี หรือกลุ่มผู้ใช้งานในชุมชนใดๆ ที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • ท่านอาจจะไม่กระทำการในฐานะของผู้ควบคุมดูแลเพื่อขอรับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ ของกำนัล หรือประโยชน์จากบุคคลภายนอกไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
 • หากท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยให้ทราบกันโดยสาธารณะอันเป็นผลมาจากการทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลให้กับกลุ่มผู้ใช้งานในชุมชน ท่านจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเป็นผู้ควบคุมดูแลของท่านเท่านั้น และ
 • ท่านอาจเป็นผู้กำหนดและบังคับใช้กฎระเบียบสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานในชุมชนที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ หากแต่มีข้อแม้ว่า กฎระเบียบดังกล่าวจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้นโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหา หรือแนวทางการเป็นผู้ควบคุมดูแลส่าหรับชุมชนที่เข้มแข็ง

ทรูไอดีขอสงวนสิทธิ์แต่มิได้ถือว่าเป็นภาระผูกพันในการที่จะล้มล้างการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆของผู้ควบคุมดูแลหากทรูไอดีใช้ดุลยพินิจของตนเองพิจารณาแล้วเชื่อได้ว่าการกระทำหรือการตัดสินใจดังกล่าวนั้นมิได้เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทรูไอดีหรือชุมชนของทรูไอดี

 1.   ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และการลบเนื้อหา

ทรูไอดีให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและกำหนดให้ผู้ใช้บริการกระทำการเช่นเดียวกัน เรามีนโยบายซึ่งจะประกอบด้วยการลบสื่อใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากบริการและเพื่อจะเป็นการหยุดยั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการที่ยังคงก่อการละเมิด หากท่านมั่นใจว่ามีสิ่งใดก็ตามในบริการของเราซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ท่านเป็นเจ้าของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของท่าน ท่านอาจจะแจ้งให้ทรูไอดีทราบผ่านทาง https://help.trueid.net

นอกจากนั้น ขอได้โปรดทราบว่าหากท่านจงใจแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของกิจกรรมหรือสื่อใดๆที่ปรากฏอยู่บนบริการของเรา ท่านอาจจะต้องรับผิดในการชำระต้นทุนและค่าเสียหายบางประการให้กับทรูไอดีในกรณีที่เรามีการลบเนื้อหาของท่านเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบแจ้งเตือนผ่านหน้าจอของทรูไอดี ในกรณีที่ท่านมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของท่านถูกลบทิ้งอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการระบุตัวตนที่ผิดพลาดซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านก็สามารถที่จะสอบถามผ่านทาง https://help.trueid.net

 1.   การชดใช้

ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายสั่งห้ามไว้ ท่านตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ และปกป้องเรา รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก และผู้ให้อนุญาตของเรา (“หน่วยงานของทรูไอดี”) จากการเรียกร้องหรือการทวงถามใดๆ ซึ่งจะรวมถึงต้นทุนและค่าธรรมเนียมทนายความ จากบุคคลภายนอกไม่ว่ารายใดก็ตามอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจาก (ก) การใช้บริการของท่าน (ข) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดนี้ (ค) การที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ หรือ (ง) เนื้อหาของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมการแก้ต่างเรื่องราวใดๆ ที่ท่านจะต้องชดใช้ให้แก่เรา และท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการแก้ต่างข้อร้องเรียนเหล่านี้

 1. ข้อจำกัดการรับผิด

เราจะให้บริการที่ดีที่สุดและแจ้งให้ทุกท่านที่ใช้บริการทราบถึงแนวทางที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เราจะให้บริการตามลักษณะ “ที่มีอยู่” และจะไม่รับประกันว่าบริการทั้งหลายของเราจะไม่สร้างความเสียหาย ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดเราไม่สามารถประมาณการได้ว่าเมื่อใดบริการของเราจะมีปัญหา ดังนั้น การรับผิดของเราจะถูกจำกัดไว้ที่จำนวนเงินไม่เกิน บาทต่อกรณี อีกครั้งเราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียในผลกำไร รายรับ หรือข้อมูล ซึ่งจะรวมถึงความเสียหายสืบเนื่องด้วย

 1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เราจะโพสต์ข้อกำหนดที่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรวมทั้งแก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ปรากฏอยู่ข้างต้น ทั้งนี้ โดยดุลยพินิจของเราแล้ว หากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน (หากท่านเลือกที่จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อีเมลให้เราทราบ) หรือจัดท่าประกาศผ่านบริการของเรา หากท่านยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการในวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือหลังจากนั้น หมายถึงท่านยอมรับที่จะรับการผูกมัดโดยข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยน หากท่านไม่เห็นชอบในข้อกำหนดที่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยน ท่านจะต้องหยุดการเข้าถึงและใช้บริการของเราก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 1. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ด้วยเป็นเพราะความหลากหลายในบริการที่เราจัดให้ ท่านอาจจะได้รับการร้องขอให้ยอมรับในข้อกำหนดเพิ่มเติมก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทรูไอดีน่าเสนอให้ (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้ ก็ให้นำเอาข้อกำหนดเพิ่มเติมนั้นมาบังคับใช้กับการใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องของท่าน

 1. การยกเลิก

เราอาจจะระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่าน สถานการณ์เป็นผู้ควบคุมดูแลของท่าน หรือความสามารถในการเข้าถึงหรือใช้บริการของท่านไม่ว่าเมื่อใดก็ตามและไม่ว่าจะมีเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลก็ตาม ซึ่งจะรวมถึงการละเมิดต่อข้อกำหนดนี้หรือนโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหาของเราเนื้อหาในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้ถึงแม้ว่าข้อกำหนดนี้จะสิ้นสุดลงหรือบัญชีของท่านจะถูกยกเลิกแล้วก็ตาม - ข้อที่ 4 (เนื้อหาของท่าน) ข้อที่ 6 (สิ่งที่ท่านจะต้องไม่ประพฤติปฏิบัติ) ข้อที่ 9 (การชดใช้) ข้อที่ 10 (ข้อจำกัดการรับผิด) ข้อที่ 13 (การยกเลิก) และข้อที่ 14 (ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด)

 1. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดนี้จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและเราอันมีความเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้บริการของท่าน การที่เราไม่ใช้สิทธิ์หรือบังคับใช้ซึ่งสิทธิหรือข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรืออนุโลมให้กับข้อบังคับดังกล่าว ในกรณีที่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อบังคับใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อกำหนดนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถน่ามาบังคับใช้ได้ ข้อบังคับส่วนที่เหลือของข้อก่าหนดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ท่านอาจจะไม่มอบหรือโอนสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ ของท่านภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้กับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา อีกทั้งเราอาจจะโอนสิทธิและภาระผูกพันใดๆ ของตนเองภายใต้ข้อกำหนดนี้ไปให้กับผู้อื่นได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องขอรับความยินยอมจากผู้ใด

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ท่านแจ้งให้เราทราบ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านแจ้งให้เราทราบโดยตรงเมื่อท่านใช้บริการ ซึ่งจะรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน: หากท่านสร้างบัญชีทรูไอดี เราอาจจะกำหนดให้ท่านแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้งานของท่านจะเป็นข้อมูลที่ทราบกันโดยสาธารณะ และไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชื่อจริงของท่าน ท่านยังอาจที่จะให้ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับบัญชี เช่น ที่อยู่อีเมล ชีวสารสนเทศ หรือรูปโพรไฟล์ อีกทั้งเรายังจะจัดเก็บคุณลักษณะตามความชอบและการตั้งค่าของบัญชีผู้ใช้งานของท่านไว้ด้วย

 

เนื้อหาที่ท่านส่งมา: เราจะเก็บรวบรวมเนื้อหาที่ท่านส่งมาให้กับบริการ ซึ่งจะรวมถึงโพสต์และคอมเมนต์ของท่าน รวมถึงข้อความของท่านที่ส่งไปหาผู้ใช้งานรายอื่น (เช่นบทสนทนากับผู้ใช้งานในชุมชน) รายงานของท่าน และการติดต่อสื่อสารอื่นๆกับผู้ควบคุมดูแลและกับเรา เนื้อหาของท่านอาจรวมถึงข้อความ ลิงค์ รูปภาพ ของขวัญ และวิดีโอ

การดำเนินการของท่าน: เราจะเก็บข้อมูลรวบรวมเกี่ยวกับการดำเนินการของท่านในขณะที่ใช้บริการซึ่งจะรวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเนื้อหา เช่น การไลค์ การแชร์ การคอมเมนต์ และการรายงาน อีกทั้งเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีกับชุมชน เช่น สถานะของการเป็นผู้ควบคุมดูแลของท่าน

 

ข้อมูลอื่นๆ: ท่านอาจเลือกที่จะแจ้งข้อมูลอื่นๆ ให้เราทราบโดยตรง ตัวอย่างเช่น เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เข้าร่วมในกิจกรรมหรือการส่งเสริมการขายที่ทรูไอดีเป็นผู้สนับสนุน การขอรับความช่วยเหลือสำหรับลูกค้า หรือการติดต่อสื่อสารกับเรา

 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลบันทึกและข้อมูลการใช้งาน: เราอาจจะบันทึกข้อมูลเมื่อท่านเข้าถึงและใช้บริการ ซึ่งอาจจะรวมถึงที่อยู่ไอพีสตริงระหว่างผู้ใช้งาน-ตัวแทน ประเภทของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ ยูอาร์แอลของการส่งต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่น รหัสประจำอุปกรณ์)การตั้งค่าของอุปกรณ์ หน้าเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชม ลิงก์ที่ท่านคลิก ยูอาร์แอลที่มีการร้องขอ และค่าที่ใช้ในการค้นหา

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน: เราอาจจะได้รับข้อมูลซึ่งถือเป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านจัดเก็บไว้และส่งกลับมาให้กับเราเมื่อมีการร้องขอรวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ของท่าน ทำความเข้าใจในกิจกรรมของผู้ใช้งาน ปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราจะจัดเก็บและดึงข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่ท่านเลือกรวมทั้งการตั้งค่าอื่นๆ มาใช้

 

เครือข่ายและการเชื่อมต่อ: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หน้าเพจ บัญชี แฮชแท็ก และกลุ่มทั้งหลายที่ท่านเชื่อมต่ออยู่ รวมถึงวิธีการที่ท่านใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้นผ่านทางบริการ อาทิเช่น บุคคลที่ท่านพูดคุยด้วยมากที่สุดหรือกลุ่มที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ อีกครั้งเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อหากท่านเลือกที่จะอัปโหลด ซิงค์ หรือนำเข้าข้อมูลดังกล่าวจากอุปกรณ์ (อาทิเช่นสมุดโทรศัพท์หรือบันทึกการโทรหรือประวัติบันทึกการส่งข้อความ) ซึ่งเราใช้ในการดำเนินการต่างๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือท่านและบุคคลอื่นในการค้นหาบุคคลที่ท่านอาจจะรู้จักและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น เมื่อมีบุคคลอื่นแชร์หรือคอมเมนต์รูปถ่ายของท่าน ส่งข้อความไปหาท่าน หรือทำการอัปโหลด ซิงค์ หรือนำเข้าข้อมูลติดต่อของท่าน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากและส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ ทีวีที่เชื่อมต่อ สมาร์ททีวี รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ซึ่งท่านเป็นผู้ใช้งานร่วมกับบริการ และเราจะนำเอาข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้งานอยู่มารวมกันไว้ ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอันมีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อที่จะสร้างเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับท่านมากขึ้น (รวมถึงโฆษณาด้วย) หรือคุณลักษณะที่ท่านมองเห็นเมื่อท่านใช้บริการในอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง เช่น คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตของท่าน หรือเพื่อที่จะวัดผลว่าท่านมีการด่าเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อโฆษณาที่เราแสดงให้ท่านเห็นบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านหรือไม่ข้อมูลที่เราได้จากอุปกรณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นจะประกอบไปด้วย

 • คุณสมบัติของอุปกรณ์ - ข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั่นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระดับของแบตเตอรี่คงเหลือ ความแรงของสัญญาณ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคงเหลือ ประเภทของบราวเซอร์ แอปพลิเคชันรวมทั้งชื่อและประเภทของแฟ้มข้อมูลตลอดจนปลั๊กอิน
 • ตัวระบุ - ตัวระบุเฉพาะ รหัสอุปกรณ์ และตัวระบุอื่นๆ เช่น ตัวระบุจากเกมแอปพลิเคชัน หรือบัญชีต่างๆ ที่ท่านใช้ รวมทั้งรหัสอุปกรณ์ในวงศ์เดียวกัน
 • ข้อมูลจากการตั้งค่าอุปกรณ์ - ข้อมูลที่ท่านอนุญาตให้เรารับไว้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ท่านเปิดใช้งาน เช่น การเข้าถึงตำแหน่งจากจีพีเอส กล้องถ่ายรูป หรือรูปถ่ายของท่าน
 • เครือข่ายและการเชื่อมต่อ - ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการมือถือหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน ภาษา เขตเวลา หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ไอพี ความเร็วในการเชื่อมต่อ และในบางกรณีก็อาจจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้กับท่านหรืออยู่ในเครือข่ายเดียวกับท่าน เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น ให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในการสตรีมวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือไปยังทีวีของท่าน

 

วิธีการที่ใช้ในการแชร์ข้อมูลของท่าน

เนื้อหาที่บุคคลอื่นมีการแชร์หรือแชร์ซ้ำซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับท่าน

เพิ่มคนที่จะพิจารณาว่าท่านจะแชร์ข้อมูลกับใครบ้าง ด้วยเป็นเพราะว่าคนที่สามารถมองเห็นกิจกรรมบนบริการของท่านสามารถเลือกที่จะแชร์กิจกรรมนั้นกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะดำเนินการผ่านบริการหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะรวมถึงบุคคลและธุรกิจทั้งหลายที่มิใช่ผู้รับชมเนื้อหาที่ท่านแชร์ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านแชร์โพสต์หรือส่งข้อความไปยังเพื่อนหรือบัญชีผู้ใช้งานอันใดอันหนึ่ง บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะดาวน์โหลด จับภาพหน้าจอ หรือนำเอาเนื้อหานั้นไปแชร์ต่อให้กับผู้อื่นภายในบริการหรือที่อื่นซึ่งนอกเหนือไปจากบริการวิธีการที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลของท่าน

เราจะใช้มาตรการเพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านจากการสูญหาย การโจรกรรม การใช้ในทางที่ผิดรวมถึงการเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไขปรับเปลี่ยน และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเรายังจะนำเอามาตรการควบคุมการเข้าถึงในเชิงเทคนิคและเชิงปกครองมาใช้ในการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะของพนักงานของเรา

 

ฉันจะบริหารจัดการหรือลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฉันได้อย่างไร

เมื่อท่านลบบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เราจะลบสิ่งต่างๆ ที่ท่านเคยโพสต์ เช่น รูปถ่ายและการอัปเดตสถานะของท่าน และท่านจะไม่สามารถกู้ข้อมูลดังกล่าวคืนได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ข้อมูลที่บุคคลอื่นเคยแชร์เกี่ยวกับท่านจะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีผู้ใช้งานของท่านและจะไม่ถูกลบทิ้ง

 

นโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหา

ทรูไอดีเป็นเครือข่ายชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งท่านซึ่งมีฐานะเป็นผู้ใช้งานของทรูไอดีเป็นผู้สร้างขึ้น ดำเนินการ และอาศัยอยู่

ในชุมชนตามที่กล่าวถึงนี้ ท่านสามารถที่จะโพสต์ คอมเมนต์ แชร์ อภิปราย เรียนรู้ โต้แย้ง ให้การสนับสนุนและเชื่อมต่อกับบุคคลที่แชร์ในสิ่งที่ท่านสนใจ และเราขอเชิญชวนให้ท่านค้นหา หรือแม้แต่สร้างที่พำนักอาศัยของท่านบนทรูไอดี

ถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงทุกชุมชนได้ (และท่านอาจจะพบกับชุมชนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือชุมชนที่ไม่พึงประสงค์) เราไม่ส่งเสริมให้นำเอาชุมชนใดๆ ไปใช้เป็นอาวุธ ชุมชนทั้งหลายควรที่จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการสร้างความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะพยายามทำลายมัน เช่นเดียวกัน บุคคลทุกคนที่เป็นผู้ใช้งานทรูไอดีก็ควรที่จะคาดหวังในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ดังนั้น จึงขอให้ท่านให้ความเคารพแก่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบุคคลอื่น

ทุกชุมชนที่อยู่บนทรูไอดีถูกกำหนดไว้โดยผู้ใช้งานของชุมชนนั้นๆ ผู้ใช้งานบางรายก็ให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการชุมชนในฐานะของผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้ แบบแผนของแต่ละชุมชนก็จะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนด้วยกฎระเบียบของชุมชนที่ผู้ควบคุมดูแลนำเอามาบังคับใช้รวมทั้งการปรึกษาหารือของสมาชิกในชุมชน ดังนั้น ขอให้ท่านได้โปรดยึดมั่นในกฎระเบียบของชุมชนที่ท่านเข้าร่วมและขอได้โปรดอย่ารบกวนชุมชนอื่นๆ ที่ท่านมิใช่สมาชิก

นอกเหนือจากกฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมชุมชนแต่ละชุมชนแล้ว เรายังมีกฎระเบียบที่ใช้กับแพลตฟอร์มซึ่งจะนำมาบังคับใช้กับทุกๆคนที่เป็นผู้ใช้งานทรูไอดี กฎระเบียบเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราซึ่งอยู่ในฐานะของผู้บริหารจัดการระบบนำเอามาบังคับใช้

ทรูไอดีและชุมชนของทรูไอดีเป็นสิ่งที่พวกเราร่วมกันสร้างขึ้นเท่านั้น และจะสามารถดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่นำมาบังคับใช้กับทุกคน เราขอให้ท่านยึดมั่นมิใช่เพียงแต่กฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากแต่จะต้องยึดมั่นในเรื่องของศีลธรรมด้วย

 

กฎระเบียบ

ระเบียบข้อที่ 1

ทรูไอดีเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสร้างชุมชนและเป็นสมาชิกของชุมชนมิได้เป็นสถานที่ที่มีไว้ในการโจมตีกลุ่มคนที่ไม่มีความสำคัญหรืออ่อนแอ ทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่จะใช้ทรูไอดีโดยไม่ต้องพบพานกับการคุกคาม การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ ชุมชนและผู้ใช้งานทั้งหลายที่ใช้ความรุนแรงหรือส่งเสริมให้มีความเกลียดชังโดยยกเอาเหตุผลด้านอัตลักษณ์หรือความอ่อนแอมาใช้ก็จะถูกขับออกจากการเป็นสมาชิก

กฎข้อที่ 2

ท่านต้องยึดมั่นในกฎระเบียบของชุมชน โพสต์เนื้อหาที่เป็นจริงในชุมชนซึ่งท่านมีส่วนได้เสีย และจะต้องไม่คดโกงหรือมีส่วนพัวพันกับการปรับเปลี่ยนเนื้อหา (ซึ่งจะรวมถึงการสแปม การลงมติโดยมิชอบ หลบเลี่ยงข้อห้าม หรือฉ้อโกงสมาชิก) หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการรบกวนหรือสร้างความแตกแยกให้กับชุมชนทรูไอดี

กฎข้อที่ 3

เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ห้ามมิให้กระทำการยุยงให้เกิดการคุกคาม ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของใครบางคน และห้ามไม่ให้โพสหรือข่มขู่ว่าจะโพสต์สื่อข้อมูลของบุคคลบางคนที่เป็นการปลอมแปลงหรือเป็นเรื่องส่อไปในทางเพศอย่างโจ่งแจ้งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น

กฎข้อที่ 4

ห้ามโพสต์หรือส่งเสริมให้มีการโพสต์เนื้อหาเรื่องเพศหรือเนื้อหาที่ชี้นำอันมีความเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

กฎข้อที่ 5

ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชื่อจริงในการใช้ทรูไอดีแต่จะต้องไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ทำให้เกิดความไขว้เขวหรือส่อไปในทางหลอกลวง

กฎข้อที่ 6

ท่าให้แน่ใจว่าผู้คนต่างก็มีประสบการณ์ที่สามารถคาดการณ์ได้บนทรูไอดีโดยการกล่าวถึงเนื้อหาและชุมชนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นภาพกราฟิก ต่อไปในทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือน่ารังเกียจ

กฎข้อที่ 7

โพสต์เนื้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงการโพสต์เนื้อหาที่ผิดต่อกฎหมายหรือถือเป็นการเชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม

กฎข้อที่ 8

ห้ามสร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์หรือกระทำการใดๆ ซึ่งถือเป็นการรบกวนการใช้งานทรูไอดีตามปกติ

 

การบังคับใช้กฎระเบียบ

เรามีวิธีการในการบังคับใช้กฎระเบียบของเราที่หลากหลาย ซึ่งจะรวมถึงแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียง

 • การระงับการใช้งานบัญชีเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
 • ยกเลิกเอกสิทธิ์ที่มีอยู่ในบัญชีหรือเพิ่มข้อจำกัดให้กับบัญชี
 • การลบเนื้อหา
 • การสั่งห้ามมิให้เป็นสมาชิกของชุมชนทรูไอดี

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมดูแล

ชุมชนที่มีความเข้มแข็งคือชุมชนที่สมาชิกในชุมชนประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตใจ และคาดหวังว่าสมาชิกในชุมชนจะประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตใจด้วยเช่นกัน ดังนั้น การโจมตีผู้ใช้งานในชุมชนของท่านเองจึงถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ชุมชนทั้งหลายเป็นชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดและวัตถุประสงค์ของชุมชน และในกรณีของชุมชนที่ไม่มีความเคลื่อนไหว ชุมชนเหล่านั้นก็ยังเปิดรับความคิดและความเป็นผู้นำซึ่งอาจจะช่วยทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีความเคลื่อนไหวมากกว่าเดิม

 

การบริหารจัดการชุมชนของท่าน

ผู้ควบคุมดูแลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบการพึ่งพาอาศัยของทรูไอดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดบางประการแล้ว

 • รายละเอียดของชุมชน

กรุณาชี้แจงรายละเอียดของชุมชนของท่าน เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งหมดทราบได้ว่าพวกเขาจะได้

อะไรจากการเข้าร่วมในชุมชน

 • แนวทางที่ชัดเจน กระชับได้ใจความ และสอดคล้อง

ชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้ให้การยอมรับในแนวทางในการเข้าร่วมที่มีความชัดเจน กระชับได้

ใจความ และสอดคล้อง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวนั้นจะเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้มากพอที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงบางประการและจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในกรณีที่จำเป็น ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้งานของท่าน - ความโปร่งใสถือเป็นเรื่องที่สำคัญของแพลตฟอร์ม

 • ทีมงานผู้ควบคุมดูแลที่มีเสถียรภาพและกระตือรือร้น

ชุมชนที่มีความเข้มแข็งจะมีผู้ควบคุมดูแลซึ่งพร้อมที่จะตอบคำถามของสมาชิกในชุมชนและ

ประสานงานร่วมกับผู้ควบคุมดูแลระบบ

 • การเชื่อมโยงกับตราสินค้า

เรายินดีที่ท่านทั้งหลายมีความประสงค์ที่จะพูดถึงตราสินค้าและมีการจัดกลุ่มเสวนา ขอได้

โปรดพึงระลึกไว้อยู่เสมอว่า ชุมชนของท่านเป็นชุมชนที่ “ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ”และขอให้ท่าความเข้าใจในรายละเอียดของชุมชนของท่านอย่างชัดเจนว่าท่านมิได้เป็นตัวแทนของตราสินค้าอย่างแท้จริง

 • การร้องเรียน

ชุมชนที่มีความเข้มแข็งจะเปิดให้มีการอภิปรายอย่างเหมาะสม (รวมทั้งการร้องเรียน) ในส่วนของการดำเนินงานของผู้ควบคุมดูแล การร้องเรียนในเรื่องการกระทำของท่านควรที่จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง การชี้แจงข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานในชุมชนของตนเองโดยผู้ควบคุมดูแลจะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้อง และตรงประเด็นกับปัญหาที่มีการกล่าวถึง และดำเนินการด้วยการให้ความรู้ไม่ใช่การลงโทษ

 • การระลึกถึงนโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหา

ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหาของเรา

 • การบริหารจัดการหลายชุมชนในคราวเดียว

เรารู้ดีว่าการบริหารจัดการหลายชุมชนในคราวเดียวเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่เราหวังว่าท่าน

จะบริหารจัดการชุมชนเหล่านั้นทีละชุมชนและจะไม่ยกเอาเหตุผลในเรื่องของการกระทำผิดต่อกฎระเบียบของชุมชนหนึ่งมาใช้ในการลงโทษผู้ใช้งานจากชุมชนอื่น นอกจากนั้น ห้ามมิให้ท่านอาศัยอยู่หรือเข้าร่วมชุมชนต่างๆ เป็นระยะเวลานานเพื่อวัตถุประสงค์ในการยึดครองชุมชนเหล่านั้น

 • การให้ความเคารพในแพลตฟอร์ม

โดยดุลยพินิจของตนเองแล้ว ทรูไอดีอาจเข้าไปแทรกแซงเพื่อควบคุมชุมชนใดๆ ในกรณีที่เชื่อได้ว่าได้กระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนหรือเว็บไซต์ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก (เช่น หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลละทิ้งชุมชนที่ยังคงมีความเคลื่อนไหว) แต่หากเกิดขึ้นแล้ว ก็ขอให้ทราบว่าเป้าหมายของเราก็คือเพื่อที่จะทำให้แพลตฟอร์มยังคงอยู่รอดและคงไว้ซึ่งความมีชีวิตชีวารวมทั้งเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าชุมชนของท่านสามารถเข้าถึงผู้คนที่มีความสนใจในชุมชนท้ายที่สุดแล้ว เมื่อผู้ดูแลระบบของทรูไอดีได้ติดต่อกับท่าน ก็ขอให้ท่านตอบรับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ดูแลระบบฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัตินี้ ทรูไอดีอาจดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ในบางครั้งอาจมีการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบ หากแต่เป็นไปได้ว่าการดำเนินการเช่นว่านี้ อาจจะรวมถึงการลบชื่อท่านออกจากรายชื่อของผู้ดูแล ปลดท่านออกจากการทำตำแหน่งผู้ควบคุมดูแล ห้ามมิให้ท่านได้รับสิทธิ์การเป็นผู้ควบคุมดูแลในภายภาคหน้า รวมทั้งการลบบัญชีผู้ใช้งาน และเราหวังว่าจะไม่ต้องใช้การดำเนินการในรูปแบบถาวร