รีเซต

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูไอดี (TrueID)

 

 • ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่าง ๆ ของทรูไอดี (TrueID) ท่านสามารถเข้าสู่บริการของทรูไอดี (TrueID) โดยการลงทะเบียนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน และกำหนดรหัสผ่านด้วยตัวของท่านเอง (“บัญชีผู้ใช้งาน”) เมื่อท่านลงทะเบียนกับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”, “เรา”) เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถ Login บัญชีผู้ใช้งานของท่านเพื่อเข้าใช้งานทรูไอดี (TrueID) ได้ทันที 

 

 • เมื่อท่านได้รับบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วท่านจะสามารถล็อกอินเพื่อเข้าใช้ทุกบริการของบริษัท และ นิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลนั้น หรือ ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยการเป็นกรรมการเสียงข้างมากในนิติบุคคลนั้น หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ อันได้แก่ ทรูไอดี (TrueID) ทรูยู (TrueYou) ทรูไวไฟ (TrueWifi) ทรูไอเซอร์วิส (TrueiService) ทรูคลาวด์ (TrueCloud) และบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัทและกลุ่มบริษัท (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ทรูไอดี”, “TrueID” ) โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. การได้มาซึ่งบัญชีผู้ใช้งานและการเก็บรักษา


 • ท่านต้องลงทะเบียนผ่านช่องทาง Website: https://www.trueid.net หรือ Application TrueID หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1242 หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 • หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้หรือท่านทำรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของท่านหาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1242 หรือดำเนินการผ่าน​ Website หรือ Application TrueID ของเราซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทาง Website และ Application TrueID ของเรา หรือ กด *871*4# แล้วโทรออกเพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราวใหม่ทาง sms
 • ท่านจะต้องรักษาบัญชีผู้ใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ และห้ามให้บุคคลใดนำบัญชีผู้ใช้งานของท่านไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น และท่านไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ โอนย้ายความเป็นเจ้าของในบัญชีผู้ใช้งานของท่านให้แก่บุคคลใดได้ทั้งสิ้น โดยท่านจะต้องรับผิดชอบทุกการกระทำและทุกธุรกรรมที่ดำเนินการบนบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ซึ่งรวมถึงการกระทำการเกี่ยวกับการชำระเงิน การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท หรือการกระทำทุจริตในทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เว้นแต่ท่านจะสามารถพิสูจน์โดยชัดแจ้งได้ว่าการกระทำใดๆดังกล่าวไม่ใช่การกระทำของท่านซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานตัวจริง
 • หากท่านทราบ หรือมีเหตุที่ทำให้ทราบได้ว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดนโจรกรรม ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุดโดยติดต่อเราที่ Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1242 และเราจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเร็วที่สุดต่อไป
 

 

2. คุณสมบัติของผู้ใช้ TrueID


 • ท่านจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ
 • ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้บัญชีผู้ใช้งานตามข้อ 1.
 • ในการใช้บริการส่วนใดของ TrueID ที่ต้องมีการชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการ ท่านจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 

 

3. การใช้ TrueID

 
 • ท่านสามารถเข้าถึง TrueID ได้หลายช่องทาง ซึ่งได้แก่ TrueID Website, TrueID Application บน Smartphone และ TrueID TV Box หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเพิ่มเติม และท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้จาก Website: www.trueid.net หรือ จาก Application TrueID โดยท่านรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ได้จาก Website หรือ Application ข้างต้น
 • ท่านสามารถใช้บริการต่าง ๆ บน TrueID ได้แบบส่วนตัวและเฉพาะความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น โดยห้ามนำบริการของบริษัทไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการ และเนื้อหาของ TrueID ในแบบส่วนตัวโดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และท่านจะไม่นำบริการหรือเนื้อหาของ TrueID ไปทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือขัดกับกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ กระทบหรือละเมิดสิทธิใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัททั้งสิ้น
 • ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ คัดลอก, เผยแพร่ซ้ำ, ทำซ้ำ, บันทึก, ถ่ายโอน, แสดงหรือจัดแสดงสู่สาธารณะ, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, แปลรหัสกลับ, ถอดแยกกลุ่มข้อมูล, ดัดแปลง, แทรกแซง, ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ต่อบริการหรือเนื้อหาของ TrueID ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยเด็ดขาด หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับท่านจนถึงที่สุด
 • ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านสามารถนำบัญชีผู้ใช้งานของท่าน Login เข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สูงสุดไม่เกิน 5 อุปกรณ์ และสามารถรับชมได้พร้อมกัน (Concurrent User) ได้ไม่เกิน 2 อุปกรณ์ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา หรือ รายการที่บริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัทได้รับสิทธิจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายในเนื้อหาหรือรายการนั้น ๆ ด้วย เช่น เนื้อหา หรือ รายการบางรายการอาจเข้าใช้หรือรับชมได้พร้อมกันสูงสุดเพียง 1 หรือ 2 อุปกรณ์ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นกรณี ๆ ไป
 • ท่านสามารถเข้าใช้บริการ TrueID ได้เพียงภายในประเทศที่ท่านพำนักอยู่เท่านั้น
 • ห้ามท่านกระทำการใดๆ อันมีเจตนาทุจริตกับ TrueID หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ TrueID หรือ แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้ตนเองจาก TrueID หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ TrueID โดยทุจริตไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อ-ขายรหัสเข้าชมเนื้อหาหรือรายการของ TrueID การซื้อ-ขายบัญชีทรูวิชั่นส์ (True Visions Account) เพื่อเชื่อมต่อกับ TrueID เพื่อให้สามารถรับชมเนื้อหา หรือ รายการของ TrueID หรือ เนื้อหาหรือรายการที่จัดสรรไว้สำหรับผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์ (True Visions) โดยเฉพาะได้ หากบริษัทเล็งเห็นหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของท่านเป็นการทุจริตทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ท่านอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านและดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย
 • หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือ บริษัทเห็นว่าการใช้งาน TrueID ของท่านอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิระงับ และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า และท่านยอมรับว่าการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดโดยจะไม่โต้แย้งใด ๆ

 

4. การใช้งานข้อมูลของท่าน


 • ในระหว่างการใช้บริการ TrueID ของท่าน ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจเก็บรวมรวบ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลการใช้งาน TrueID ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการรับชมเนื้อหาบน TrueID ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ ข้อมูลการใช้ TrueCloud ประวัติการเข้าใช้บริการ TrueID ในบริการต่าง ๆ และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน TrueID ของท่าน (“ข้อมูลของผู้ใช้บริการ”) โดยบริษัทจะนำข้อมูลของผู้ใช้บริการของท่านดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา และ นำเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่าน และ/หรือนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการ และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งนำไปใช้ในธุรกิจส่วนต่าง ๆ ของบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Business) ธุรกิจเทคโนโลยี (IOT and Digital Solutions Business) ธุรกิจให้บริการด้านการศึกษา (Digital Academy Business) ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Digital Media Platform Business) ธุรกิจระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (O2O and Privilege Business) หรือธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีในปัจจุบันหรือที่อาจมีขึ้นในอนาคต

 

5. ค่าบริการและการชำระค่าบริการ

 

 • บางบริการบน TrueID อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ ท่านจะต้องชำระค่าบริการดังกล่าวจึงจะสามารถเข้าใช้บริการนั้น ๆ ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนทุกครั้งหากบริการใดของเรามีการเรียกเก็บค่าบริการ
 • ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการของบริษัท (หากมี) ตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • หากท่านตกลงชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการใด ๆ ของบริษัทแล้ว ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านไม่สามารถขอเงินส่วนดังกล่าวคืน หรือแลกเปลี่ยนการชำระค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้วนั้นเป็นบริการอื่น หรือโอนย้ายบริการที่ได้ชำระไปแล้วไปยังบัญชีผู้ใช้งานอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

6. สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา

 
 • ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ บริษัทได้รับสิทธิและมีสิทธิในลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินั้น บนทรัพย์สินที่ปรากฎบน TrueID ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟท์แวร์ ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ บทความ รูปภาพ และ เนื้อหาต่าง ๆ
 • ข้อความ บทความ รูปภาพ หรือ ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ใด ๆ ที่ท่านนำมาเก็บไว้ใTrueCloud เป็นทรัพย์สินของท่าน ท่านรับทราบว่า TrueCloud เป็นส่วนหนึ่งของ TrueID ที่ให้ความสะดวกแก่ท่านในการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเก็บข้อมูลของท่านและเป็นการให้บริการแบบไม่เก็บค่าบริการใด ๆ  ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านใช้บริการ TrueCloud บนความเสี่ยงภัยของตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือทรัพย์สินใด ๆ ของท่านที่นำมาเก็บไว้ที่ TrueCloud

 

7. ข้อจํากัดการใช้ TrueID

 
 • ท่านสามารถจัดเก็บรายชื่อในโทรศัพท์มือถือ (contact) บน TrueCloud ได้สูงสุด 10,000 รายชื่อ
 • ท่านสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพและไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (VDO) บน TrueCloud โดยแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 40MB และ 1GB ตามลำดับ หากท่านอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนด บริษัทจะทำการย่อขนาดไฟล์ที่จัดเก็บบน TrueCloud ให้มีขนาดไม่เกินที่กำหนด
 • ท่านต้องใช้บริการใด ๆ บน TrueID ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น บริษัทจะแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการต่าง ๆ ให้ท่านทราบและบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

8. การรับผิดชดใช้

 

 • หากท่านประมาทเลินเล่อหรือเจตนาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ TrueID อันทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใด ๆ แก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ท่านตกลงและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัททั้งสิ้นตามที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ

 

  9. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

 

 • ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านใช้บริการใดของ TrueID และเกิดความสูญหายหรือเสียหายในภาพพจน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ท่าน อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของท่าน หรือของบุคคลใด ๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่านดังกล่าวทั้งสิ้น

 

 

   10. ข้อกำหนดอื่นๆ

 
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายไทย
 • ในกรณีที่ข้อตกลงใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถบังคับได้ ข้อตกลงอื่นที่เหลือภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ยังคงมีผลใช้บังคับและสามารถบังคับใช้ได้ตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ ได้เป็นครั้งคราวโดยบริษัทจะแจ้งท่าน หรือ ประกาศในช่องทางของบริษัท

 

ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของฟีเจอร์คอมมูนิตี้

ข้อตกลงในการใช้บริการ 

 1. การเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการ 

  การสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือใช้บริการนี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีเท่านั้น และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายในประเทศของท่านกำหนดอายุไว้สำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือใช้บริการ หรือต้องส่งความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้มายังทรูไอดี สำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือใช้บริการนี้

  สำหรับการเข้าถึงบริการบางส่วน ผู้ใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องอ่านประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ อย่างละเอียด

  หากผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) ให้ถือว่าผู้ใช้บริการดังกล่าว มีอำนาจตามกฎหมาย ในการนำเอาข้อกำหนดนี้เพื่อใช้ยืนยันกับนิติบุคคล รวมถึงหน่วยงานทางธุรกิจหรือหน่วยงานราชการ 

 2.  การใช้งานของผู้ใช้บริการ 

  ทรูไอดีอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้งานและเข้าถึงบริการเฉพาะที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดนี้เท่านั้น โดยการอนุญาต ดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของการอนุญาตส่วนบุคคล จึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น หรือผูกขาดสิทธิ์ หรือเพิกถอนได้ และต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้เท่านั้น ทรูไอดีมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตทั้งหมดแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดนี้ 

  การให้อนุญาตแก่ผู้ใช้บริการ มิได้รวมถึงสิทธิ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทรูไอดีผ่านการให้บริการหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 

  • ให้อนุญาต ขาย โอน มอบ แจกจ่าย ให้บริการ หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าอื่นใด จากบริการหรือเนื้อหา 
  • ดัดแปลง สร้าง ลอกเลียนแบบ ถอดส่วนประกอบ ถอดโค้ด หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ กับส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเนื้อหา หรือ 
  • เข้าถึงบริการหรือเนื้อหาเพื่อที่จะสร้างเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกันหรือเป็นคู่แข่ง 

  ทรูไอดีมีสิทธิ์ในการดัดแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เมื่อใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปิดตัว การอัปเดตใดๆ หรือการเพิ่มเติมส่วนอื่นๆ ของบริการ รวมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ซึ่งอาจจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว โดยทรูไอดีไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกไม่ว่ารายใดก็ตามในส่วนของการดัดแปลง การระงับ หรือการหยุดให้บริการใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ 

 3. บัญชีทรูไอดีของผู้ใช้บริการและการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน

  เพื่อการใช้บริการทรูไอดี ผู้ใช้บริการจะต้องสร้างบัญชีทรูไอดี (“บัญชี”) และระบุข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และข้อมูลเกี่ยวของผู้ใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว 

  ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน รวมทั้งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน โดยผู้ใช้บริการจะต้องรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่านและจะต้องแจ้งให้ทรูไอดีทราบในทันที หากพบหรือต้องสงสัยว่ามีบุคคลอื่นเข้าใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการควรใช้รหัสผ่านที่เดายากและเป็นรหัสผ่านที่ใช้กับบัญชีของท่านเท่านั้น โดยยอมให้มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนสองครั้ง

  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ขาย หรือโอนบัญชีของท่านไปให้กับผู้อื่น โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทรูไอดี 

 4. เนื้อหาของบริการ

  บริการนี้ จัดให้มีข้อมูลต่างๆในรูปแบบ ข้อความ ลิงค์ ภาพกราฟิก รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่ออื่นๆ (“เนื้อหา”) ปรากฏอยู่ ซึ่งจะรวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้นหรือส่งมาให้กับบริการด้วยตัวท่านเองหรือดำเนินการผ่านบัญชีของท่าน (“เนื้อหาของท่าน”) ทรูไอดีจะไม่รับผิดชอบและให้การรับรอง สนับสนุน หรือรับประกัน ในส่วนของความครบถ้วน ความแท้จริง ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือในเนื้อหาของท่านไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม 

  เมื่อผู้ใช้บริการทำการส่งเนื้อหาเข้าสู่บริการแล้ว ผู้ใช้บริการมีสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดเหนือเนื้อหาของท่านภายใต้ข้อกำหนดนี้ และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยต้องรับผิดหากผู้ใช้บริการโพสต์หรือแชร์เนื้อหาโดยไม่มีสิทธิทั้งหมด 

  ผู้ใช้บริการจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาของท่าน แต่ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ทรูไอดีใช้เนื้อหาดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  เมื่อผู้ใช้บริการสร้างเนื้อหาหรือมีการส่งเนื้อหาเข้าสู่บริการ ผู้ใช้บริการจะมอบสิทธิ์ให้แก่ทรูไอดีสามารถใช้งานได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่มีกำหนดเวลา ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นและสามารถอนุญาตช่วงในการใช้ คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงาน แจกจ่าย จัดเก็บ ดำเนินการ และแสดงเนื้อหาของท่านรวมทั้งชื่อ, ชื่อผู้ใช้งาน (Username), เสียง หรือสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้บริการในรูปแบบและช่องทางสื่อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่รู้จักกันในปัจจุบันหรือมีการพัฒนาขึ้นภายหลังใดๆ ทั่วโลก รวมถึงทรูไอดีมีสิทธิ์ที่นำเอาเนื้อหาของท่านไปใช้ในสื่อ ทำการแพร่ภาพ เผยแพร่ หรือตีพิมพ์โดยบริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็นคู่ค้ากับเรา และผู้ใช้บริการยอมรับ หากเราจะทำการลบข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล (metadata) ที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่าน และผู้ใช้บริการสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องและอ้างสิทธิ์ด้านศีลธรรมใดๆ หรืออ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาของท่าน 

  แนวความคิด คำแนะนำ และคำติชมเกี่ยวกับทรูไอดีหรือบริการที่ผู้ใช้บริการแจ้งหรือลงไว้ในบริการนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการสมัครใจทั้งหมดและยอมรับ หากทรูไอดีนำเอาแนวความคิด คำแนะนำ และคำติชมนั้นไปใช้ โดยไม่จำป็นที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือมีภาระผูกพันใดๆ ต่อท่าน 

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ในการคัดกรอง แก้ไข หรือตรวจสอบเนื้อหาของผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ทรูไอดีมีดุลยพินิจในการลบหรือกำจัดเนื้อหาของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ และด้วยเหตุใดก็ได้ รวมทั้งเหตุแห่งการละเมิดต่อข้อกำหนดนี้ หรือการละเมิดต่อนโยบายด้านเนื้อหาของทรูไอดี หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำให้เกิดหรือมีเหตุเป็นไปได้ว่าทรูไอดีต้องต้องรับผิด 

 5. เนื้อหา โฆษณา และการส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอก 

  บริการนี้อาจมีลิงค์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ ซึ่งอาจเขียนโดยผู้โฆษณาของบริษัทในเครือ หรือผู้ใช้รายอื่น (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) ทั้งนี้ เนื้อหาของบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรูไอดี และทรูไอดีจะไม่รับผิดจากความเสียหายใดๆ ต่อเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ใช้บริการใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเองและต้องตรวจสอบความเสี่ยงตามสมควรก่อนที่จะดำเนินการใดๆ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว 

  บริการนี้อาจมีเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนปรากฏอยู่ ทั้งนี้ ประเภท ระดับ และเป้าหมายของโฆษณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ทรูไอดีสามารถวางโฆษณาควบคู่กับการแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนบริการ ซึ่งจะรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้บริการด้วย 

  หากผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการนี้เพื่อทำการส่งเสริมการขาย รวมถึงการแข่งขันหรือการชิงรางวัล (“การส่งเสริมการ ขาย”) ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินการส่งเสริมการขาย โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรับเอาความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว การส่งเสริมการขายของผู้ใช้บริการนั้น จะต้องระบุไว้ว่าการส่งเสริมการขายมิได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือมีความเกี่ยวข้องกับทรูไอดี รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้กับการส่งเสริมการขายของท่าน จะต้องกำหนดให้ผู้รับชมหรือผู้เข้าร่วมแต่ละรายปลดทรูไอดีจากการรับผิดใดๆ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 

 6. สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องไม่ปฏิบัติ

  เมื่อใช้งานหรือเข้าถึงชุมชุนผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทั้งหมดที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากข้อห้ามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ 

  • ใช้บริการนี้โดยรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งเป็นรบกวน ปิดการใช้งาน ทำให้หยุดชะงัก เพิ่มภาระ หรือสร้างความบกพร่องให้กับบริการ 
  • เข้าถึง (หรือพยายามที่จะเข้าถึง) บัญชีของผู้ใช้งานคนอื่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการที่มิได้เปิดให้บริการอย่างเป็นสาธารณะ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือ ถูกใช้งานร่วมกับบริการ 
  • อัปโหลด ส่ง หรือแพร่กระจายไวรัส เวิร์ม โค้ดที่ไม่ประสงค์ดี หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ไปยังหรือผ่านบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรบกวนบริการรวมทั้งคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของบริการ 
  • ใช้บริการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นใดของบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ 
  • เข้าถึง ค้นหา หรือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริการไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตาม (วิธีการอัตโนมัติ หรือวิธีการอื่นๆ) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดนี้หรือในข้อตกลงอื่นๆ ที่แยกไว้ต่างหากกับ Reddit ทรูไอดีให้สิทธิ์โดยมีเงื่อนไขในการรวบรวมข้อมูลบริการตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ในไฟล์ robots.txt ของเรา แต่มิให้มีการดึงข้อมูล (Scrap) จากบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากทรูไอดี 
  • ใช้บริการไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งอาจทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการคุกคาม หรือการฉ้อโกงทรูไอดี หรือระบบชำระเงินใดๆ 

  ทรูไอดีสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการรายงานให้ทราบถึงเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่เชื่อว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ หรือนโยบายด้านเนื้อหาของเรา อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการรายงานความรับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัย

 7. ผู้ควบคุมดูแล 

  การทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน ไม่ได้ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และเป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจ โดยผู้ใช้บริการอาจทำหน้าที่นี้ได้ ทรูไอดีจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ควบคุมดูแล ทรูไอดีมีสิทธิ์ในการยกเลิกเพิกถอนหรือจำกัดความสามารถของผู้ใช้งาน ในการทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ รวมถึงกรณีที่มีการทำผิดต่อข้อกำหนดนี้ 

  หากผู้ใช้บริการตัดสินใจทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลให้กับกลุ่มผู้ใช้งานของชุมชน 

  • ท่านยอมรับว่าจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 
  • ท่านยอมรับว่าเมื่อท่านได้รับรายงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชุมชนผู้ใช้งานที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ ท่านจะดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมถึงการลบเนื้อหาที่ถือเป็นการละเมิดต่อนโยบายและ/หรือแจ้งให้ทรูไอดีทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป 
  • ท่านมิได้ และไม่อาจแทนตนเองว่าเป็นผู้ที่รับอนุญาตให้กระทำการใดๆ ในนามของทรูไอดี 
  • ท่านไม่อาจเข้าทำข้อตกลงใดๆ กับบุคคลภายนอกในนามของทรูไอดี หรือกลุ่มผู้ใช้งานในชุมชนใดๆ ที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทรูไอดี 
  • ท่านไม่อาจกระทำการในฐานะของผู้ควบคุมดูแลเพื่อขอรับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลภายนอกไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม 
  • หากท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยให้ทราบกันโดยสาธารณะ อันเป็นผลมาจากการทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลให้กับกลุ่มชุมชนผู้ใช้งาน ท่านจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเป็นผู้ควบคุมดูแลของท่านเท่านั้น และ 
  • ท่านอาจกำหนดและบังคับใช้กฎระเบียบสำหรับกลุ่มชุมชนผู้ใช้งานที่ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้ นโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหา หรือแนวทางการเป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 

  ทรูไอดีมีสิทธิ์ ทั้งนี้ หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของผู้ควบคุมดูแล หากทรูไอดีได้พิจารณาแล้วเชื่อได้ว่าการกระทำหรือการตัดสินใจดังกล่าวนั้นมิได้เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทรูไอดีหรือชุมชนของทรูไอดี 

 8.  ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และการลบเนื้อหา

  ทรูไอดีเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและกำหนดให้ผู้ใช้บริการกระทำการเช่นเดียวกัน โดยมีนโยบายรวมถึงการลบสื่อใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากบริการและยุติการกระทำที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการที่มีการละเมิดซ้ำ หากผู้ใช้บริการพบว่ามีสิ่งใดในบริการ ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของท่าน ผู้ใช้บริการอาจแจ้งให้ทรูไอดีทราบผ่านทาง https://help.trueid.net 

  อย่างไรก็ตาม หากพบว่าผู้ใช้บริการจงใจแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของกิจกรรมหรือสื่อใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนบริการของทรูไอดี ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดในการชำระต้นทุนและค่าเสียหายให้กับทรูไอดี 

  กรณีที่ทรูไอดีมีการลบเนื้อหาของผู้ใช้บริการ เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ทรูไอดีจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านระบบแจ้งเตือนผ่านหน้าจอของทรูไอดี หากผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของท่านถูกลบทิ้ง อย่างไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการระบุตัวตนที่ผิดพลาดจากการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านสามารถสอบถามผ่านทาง https://help.trueid.net 

 9. การชดใช้

  เว้นแต่เป็นข้อห้ามตามที่ระบุไว้ในกฏหมาย ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ และปกป้องทรูไอดี รวมไปถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก และผู้ให้อนุญาตของเรา (“หน่วยงานของทรูไอดี”) จากการเรียกร้องหรือทวงถามใดๆ รวมถึงต้นทุนและค่าทนายความ จากบุคคลภายนอกไม่ว่ารายใดก็ตาม อันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจาก (ก) การใช้งานของผู้ใช้บริการ (ข) การที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดนี้ (ค) การที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือ (ง) เนื้อหาของผู้ใช้บริการ ทรูไอดีมีสิทธิ์ในการควบคุมการแก้ต่างในทางใดๆ ที่ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ให้แก่เรา และผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการแก้ต่างข้อร้องเรียนเหล่านี้ 

 10. ข้อจำกัดความรับผิด 

  ทรูไอดีจะให้บริการที่ดีที่สุดและแจ้งให้ทุกท่านที่ใช้บริการทราบถึงแนวทางการใช้บริการอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เราจะให้บริการตามลักษณะ “ที่มีอยู่” และจะไม่รับประกันว่าบริการทั้งหลายของเราจะไม่สร้างความเสียหาย ปลอดภัย หรือ ปราศจากข้อผิดพลาด 

  ทรูไอดีไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะบริการของเราจะเกิดปัญหาเมื่อใด ดังนั้น ทรูไอดีขอรับผิดในจำนวนเงินไม่เกิน..........บาทต่อกรณี และจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียในผลกำไร รายรับ หรือข้อมูล ซึ่งจะรวมถึงความเสียหายสืบเนื่องด้วย 

 11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ 

  ทรูไอดีอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เราจะโพสต์ ข้อกำหนดที่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนรวมทั้งวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ปรากฏอยู่ข้างต้น ทั้งนี้ หากพิจารณาได้ว่าป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เราอาจจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ (หากผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เราทราบ) หรือประกาศผ่านบริการของเรา หากท่านยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการในวันที่มีผลบังคับใช้ข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือหลังจากนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับที่จะผูกพันข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขใหม่ หากผู้ใช้บริการไม่เห็นชอบในข้อกำหนดที่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยน ผู้ใช้บริการจะต้องหยุดการเข้าถึง และหยุดใช้บริการของเราก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

 12. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

  เนื่องจากเราจัดให้มีบริการที่หลากหลาย ผู้ใช้บริการอาจจะได้รับการร้องขอให้ยอมรับในข้อกำหนดเพิ่มเติมก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทรูไอดีน่าเสนอให้ (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้ ให้ถือเอาข้อกำหนดเพิ่มเติมภายหลังนั้นมาบังคับใช้กับการใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 13. การยกเลิก 

  ทรูไอดีอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ สถานะการผู้ควบคุมดูแลของท่าน หรือความสามารถใน การเข้าถึงหรือใช้บริการของท่านเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลก็ตาม รวมถึงการละเมิดต่อข้อกำหนดนี้หรือนโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหาของเรา 

  เนื้อหาในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้ แม้ว่าข้อกำหนดนี้จะสิ้นสุดลง หรือบัญชีของผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกแล้วก็ตาม :ข้อที่ 4 (เนื้อหาของบริการ), ข้อที่ 6 (สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องไม่ปฏิบัติ), ข้อที่ 9 (การชดใช้), ข้อที่ 10 (ข้อจำกัดความรับผิด), ข้อที่ 13 (การยกเลิก) และข้อที่ 14 (ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด) 

 14. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด 

  ข้อกำหนดนี้จะถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและทรูไอดี ในการเข้าถึงและการใช้บริการ การที่ทรูไอดีไม่ใช้สิทธิ์หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรืออนุโลมให้กับข้อบังคับดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หากข้อบังคับใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อกำหนดนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ ข้อบังคับส่วนอื่นของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการไม่อาจมอบหรือโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ของท่านภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา ทั้งนี้ ทรูไอดีอาจโอนสิทธิและภาระ ผูกพันใดๆ ของตนเองภายใต้ข้อกำหนดนี้ไปให้กับบุคคลอื่นได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องขอรับความยินยอม 

   

   

  นโยบายความเป็นส่วนตัว 

  ข้อมูลที่ท่านแจ้งให้เราทราบ 

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านแจ้งให้เราทราบโดยตรงเมื่อท่านใช้บริการนี้ ซึ่งจะรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน หากท่านสร้างบัญชีทรูไอดี เราอาจกำหนดให้ท่านแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) โดยชื่อผู้ใช้งานของท่าน (Username) จะถูกแพร่ออกสู่สาธารณะ โดยชื่อผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับชื่อจริงของท่าน ท่านอาจให้ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชี เช่น ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ชีวสารสนเทศ หรือรูปโพรไฟล์ อีกทั้งเราจะ จัดเก็บคุณลักษณะตามความชอบและการตั้งค่าของบัญชีผู้ใช้งานของท่านไว้ด้วย 

  เนื้อหาที่ท่านนำเข้าสู่บริการ เราจะเก็บรวบรวมเนื้อหาที่ท่านนำเข้าสู่บริการนี้ ซึ่งจะรวมถึงโพสต์และ คอมเมนต์ของท่าน รวมถึงข้อความของท่านที่ส่งไปหาผู้ใช้งานรายอื่น (เช่น บทสนทนากับผู้ใช้งานในชุมชน) รายงานของท่าน และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ กับผู้ควบคุมดูแลและกับเรา เนื้อหาของท่านอาจรวมถึงข้อความ ลิงค์ รูปภาพ ของขวัญ และวิดีโอ 

  การดำเนินการของท่าน เราจะเก็บข้อมูลรวบรวมเกี่ยวกับการดำเนินการของท่านในขณะที่ใช้บริการ ซึ่งจะรวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเนื้อหา เช่น การไลค์ การแชร์ การแสดงความเห็น และการรายงาน อีกทั้งเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีกับชุมชน เช่น สถานะของการเป็นผู้ควบคุมดูแลของท่าน 

  ข้อมูลอื่นๆ ท่านอาจเลือกที่จะแจ้งข้อมูลอื่นๆ ให้เราทราบโดยตรง ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เข้าร่วมกิจกรรมหรือการส่งเสริมการขายที่ทรูไอดีเป็นผู้สนับสนุน การขอรับความช่วยเหลือสำหรับลูกค้า หรือการติดต่อสื่อสารกับเรา 

   

   

  ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ 

  เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  บันทึกข้อมูลและข้อมูลการใช้งาน เราอาจบันทึกข้อมูลเมื่อท่านเข้าถึงและใช้บริการ ซึ่งอาจจะรวมถึงที่อยู่ IP address สตริง (String) ระหว่างผู้ใช้งาน-ตัวแทน ประเภทของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ URL การส่งต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่น รหัสประจำอุปกรณ์) การตั้งค่าของอุปกรณ์ หน้าเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชม ลิงก์ URL ที่มีการร้องขอ และคำที่ใช้ในการค้นหา 

  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เราอาจได้รับข้อมูลซึ่งถือเป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านจัดเก็บไว้และส่งกลับมาให้กับเราเมื่อมีการร้องขอ รวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การให้บริการท่าน เพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมของผู้ใช้งาน เนื้อหาส่วนบุคคลและโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราจะจัดเก็บและดึงข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่ท่านเลือกรวมทั้ง การตั้งค่าอื่นๆ 

  เครือข่ายและการเชื่อมต่อ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เพจ บัญชี แฮชแท็ก และกลุ่มที่ท่านเชื่อมต่ออยู่ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเหล่านั้นผ่านทางบริการ เช่น บุคคลที่ท่านติดต่อด้วยมากที่สุดหรือกลุ่มที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ อีกทั้ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้ทำการอัปโหลด ซิงค์ หรือนำเข้าข้อมูลดังกล่าวจากอุปกรณ์ (เช่น สมุดโทรศัพท์หรือบันทึกการโทรหรือประวัติบันทึกการส่งข้อความ) ซึ่งเราใช้ในการให้ความช่วยเหลือท่านและเพื่อช่วยค้นหาบุคคลอื่นที่ท่านอาจรู้จัก


  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น เมื่อมีบุคคลอื่นแชร์หรือคอมเม้นต์รูปถ่ายของท่าน ส่งข้อความไปถึงท่าน หรือท่าการอัปโหลด ซิงค์ หรือนำเข้าข้อมูลติดต่อของท่าน 


  ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่มาจากหรือกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ททีวี รวมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งท่านใช้งานร่วมกับบริการ และเราจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้งาน ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้บริการของท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะสร้างเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับท่านมากขึ้น (รวมถึงโฆษณา) หรือรูปแบบที่ท่านมองเห็นเมื่อท่านใช้บริการในอุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต หรือเพื่อวัดผลได้ว่าท่านมีการดำเนินการตอบรับโฆษณาที่เราแสดงบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ 


  ข้อมูลที่เราได้รับจากอุปกรณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นจะประกอบไปด้วย 

  คุณสมบัติของอุปกรณ์- ข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั่นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระดับของแบตเตอรี่คงเหลือ ความแรงของสัญญาณ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคงเหลือ ประเภทของบราวเซอร์ แอปพลิเคชั่น รวมทั้งชื่อและประเภทของแฟ้มข้อมูลตลอดจนปลั๊กอิน 


  ตัวระบุต่างๆ - ตัวระบุเฉพาะ รหัสอุปกรณ์ และตัวระบุอื่นๆ เช่น เกมส์ แอปพลิเคชั่น หรือบัญชีต่างๆ ที่ท่านใช้ รวมทั้งรหัสอุปกรณ์ของบุคคลในครอบครัว 


  ข้อมูลจากการตั้งค่าอุปกรณ์- ข้อมูลที่ท่านอนุญาตให้เราได้รับผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ท่านเปิดใช้งาน เช่น การเข้าถึงตำแหน่งGPS กล้องถ่ายรูป หรือรูปถ่ายของท่าน 


  เครือข่ายและการเชื่อมต่อ - ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการมือถือ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน ภาษา เขตเวลา หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ IP ความเร็วในการเชื่อมต่อ และในบางกรณีอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่บนเครือข่ายเดียวกับท่าน เพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น ให้ความช่วยเหลือท่านในการสตรีมวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือไปยังโทรทัศน์


  วิธีการที่ใช้ในการแชร์ข้อมูลของท่าน 

  เนื้อหาที่บุคคลอื่นมีการแชร์หรือแชร์ซ้ำเกี่ยวกับท่าน 

  ท่านควรพิจารณาบุคคลจะที่เลือกแชร์ด้วย เนื่องจากบุคคลที่สามารถมองเห็นกิจกรรมของท่านผ่านบริการของเราสามารถเลือกแชร์ไปยังบุคคลอื่นๆอีก ทั้งที่ผ่านบริการนี้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงบุคคลและธุรกิจทั้งหลายที่มิใช่ผู้รับชมเนื้อหาที่ท่านแชร์ด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านแชร์โพสต์หรือส่งข้อความไปยังเพื่อนหรือบัญชีผู้ใช้งานอื่น บุคคลดังกล่าวสามารถดาวน์โหลด ถ่ายภาพหน้าจอ หรือแชร์เนื้อหาดังกล่าวต่อไปยังบุคคลภายนอกผ่านบริการหรือนอกเหนือบริการนี้

  วิธีการที่ใช้ปกป้องข้อมูลของท่าน 

  เราใช้มาตรการเพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลของท่านจากการสูญหาย การโจรกรรม การใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไขปรับเปลี่ยน และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเรายังนำเอามาตรการควบคุมการเข้าถึงในเชิงเทคนิคและการดูแลระบบมาใช้จำกัดสิทธิ์ของพนักงานของเราเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ


  ฉันจะบริหารจัดการหรือลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้อย่างไร 

  เมื่อท่านลบบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เราจะลบสิ่งต่างๆ ที่ท่านเคยโพสต์ เช่น รูปถ่ายและการอัปเดตสถานะของท่าน และท่านจะไม่สามารถกู้ข้อมูลดังกล่าวได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ข้อมูลที่บุคคลอื่นแชร์เกี่ยวกับท่านจะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีผู้ใช้งานของท่านและจะไม่ถูกลบทิ้ง 


  นโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหา 

  ทรูไอดีเป็นเครือข่ายชุมชนขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้น ดำเนินการ และผู้ใช้งานของทรูไอดีรวมอยู่ 


  ในชุมชนนี้ ท่านสามารถโพสต์ แสดงความเห็น แชร์ อภิปราย เรียนรู้ โต้แย้ง ให้การสนับสนุน และเชื่อมต่อกับบุคคลที่แชร์สิ่งที่ท่านสนใจ และเราได้เชิญให้ท่านค้นหา หรือสร้างบ้านของท่านบนทรูไอดี 


  ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงทุกชุมชนได้ (และท่านอาจพบกับชุมชนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือชุมชนที่ไม่พึงประสงค์) เราไม่ส่งเสริมให้นำเอาชุมชนใดๆ ไปใช้เป็นอาวุธ ชุมชนทั้งหลายควรถูกสร้างโดยคำนึงความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นเราจะไม่ทำลายมัน เช่นเดียวกัน ผู้ใช้งานทรูไอดีทุกคน ควรที่จะคาดหวังในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ดังนั้น จึงขอให้ ท่านให้ความเคารพแก่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบุคคลอื่น 


  ทุกชุมชนที่อยู่บนทรูไอดีถูกกำหนดไว้โดยผู้ใช้งานของชุมชนนั้นๆ ผู้ใช้งานบางรายอาจให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการชุมชนในฐานะของผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้ แบบแผนของแต่ละชุมชนก็ได้ถูกกำหนดไว้โดยผู้ควบคุมดูแล และการปรึกษาหารือของสมาชิกในชุมชน ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดยึดมั่นในกฎระเบียบของชุมชนที่ท่านเข้าร่วมและไม่รบกวนชุมชนอื่นๆ ที่ท่านมิใช่ สมาชิก 


  นอกเหนือจากกฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมชุมชนแต่ละที่แล้ว เรายังมีกฎระเบียบที่ใช้กับแพลตฟอร์มซึ่งจะนำมาบังคับใช้กับผู้ใช้งานทรูไอดีทุกท่าน กฎระเบียบเหล่านี้จะถูกดูแลโดยผู้ดูแลระบบ


  ทรูไอดีและชุมชนของทรูไอดีเป็นสิ่งที่พวกเราร่วมกันสร้างขึ้นเท่านั้น และจะสามารถดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ เราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่นำมาบังคับใช้กับทุกคน เราขอให้ท่านยึดมั่นมิใช่เพียงแต่กฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากแต่จะต้องยึดมั่นในเรื่องของศีลธรรมด้วย 


  กฎระเบียบ

  กฏข้อที่ 1 

  ทรูไอดีเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสร้างชุมชนและเป็นสมาชิกของชุมชน มิได้เป็นสถานที่ที่มีไว้ในการโจมตีกลุ่มคนที่ไม่มีความสำคัญหรืออ่อนแอกว่า ทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่จะใช้ทรูไอดีโดยไม่ถูกคุกคาม ถูกกลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ ชุมชนและผู้ใช้งานทั้งหลายที่ใช้ความรุนแรงหรือส่งเสริมให้มีความเกลียดชัง โดยยกเอาเหตุผลด้านอัตลักษณ์หรือความอ่อนแอมาใช้ก็จะถูกขับออกจากการเป็นสมาชิก 


  กฎข้อที่ 2 

  ท่านต้องยึดมั่นในกฎระเบียบของชุมชน โพสต์เนื้อหาที่เป็นจริงในชุมชนซึ่งท่านเป็นสมาชิก และต้องไม่คดโกง หรือมีส่วนพัวพันกับการปรับเปลี่ยนเนื้อหา (รวมถึงการสแปม การโหวตโดยมิชอบ หลบเลี่ยงข้อห้าม หรือฉ้อโกงสมาชิก) หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการรบกวนหรือสร้างความแตกแยกให้กับชุมชนทรูไอดี 


  กฎข้อที่ 3 

  เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ห้ามมิให้กระทำการยุยงให้เกิดการคุกคาม เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอื่น และห้ามไม่ให้โพสหรือข่มขู่ว่าจะโพสต์สื่อข้อมูลของบุคคลอื่นที่เป็นการปลอมแปลงหรือส่อไปในทางเพศอย่างโจ่งแจ้งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น 


  กฎข้อที่ 4 

  ห้ามโพสต์หรือส่งเสริมให้มีการโพสต์เนื้อหาเรื่องเพศหรือเนื้อหาที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ 


  กฎข้อที่ 5 

  ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชื่อจริงในการใช้ทรูไอดี แต่จะต้องไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ทำให้เกิดความไขว้เขวหรือส่อไปในทางหลอกลวง   กฎข้อที่ 6 

  เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนต่างได้รับประสบการณ์ที่สามารถคาดการณ์ได้บนทรูไอดี โดยการแสดงสัญลักษณ์กำกับเนื้อหาและชุมชนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเนื้อหาหรือการแสดงภาพในทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือสร้างความไม่พอใจ 


  กฎข้อที่ 7 

  ปฏิบัติตามกฏหมาย โดยหลีกเลี่ยงการโพสต์เนื้อหาที่ผิดต่อกฎหมายหรือถือเป็นการเชิญชวนหรือ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม 


  กฎข้อที่ 8 

  ไม่สร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์หรือกระทำการใดๆ ซึ่งถือเป็นการรบกวนการใช้งานทรูไอดีตามปกติ 


  การบังคับใช้กฎระเบียบ

  เรามีวิธีการในการบังคับใช้กฎระเบียบหลายทาง ซึ่งจะรวมถึงแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียง 

  • การระงับการใช้งานบัญชีเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
  • ยกเลิกสิทธิพิเศษที่มีอยู่ในบัญชีหรือเพิ่มข้อจำกัดให้กับบัญชี 
  • การลบเนื้อหา 
  • การยกเลิกการเป็นสมาชิกของชุมชนทรูไอดี 

  แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมดูแล 

  ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง คือชุมชนที่สมาชิกในชุมชนประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริต และคาดหวังว่าสมาชิกในชุมชนจะประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตด้วยเช่นกัน ดังนั้น การโจมตีผู้ใช้งานในชุมชนของท่านเองจึงถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ชุมชนทั้งหลายนั้นเป็นชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและวัตถุประสงค์ของชุมชน และในกรณีของชุมชนที่ไม่มีความเคลื่อนไหว ชุมชนเหล่านั้นก็ยังเปิดรับความคิดและความเป็นผู้นำซึ่งอาจจะช่วยทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีความเคลื่อนไหวมากกว่าเดิม 


  การบริหารจัดการชุมชนของท่าน 

  ผู้ควบคุมดูแลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบการพึ่งพาอาศัยของทรูไอดี ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนดบางประการ 

  • รายละเอียดของชุมชน

  กรุณาชี้แจงรายละเอียดของชุมชนของท่าน เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งหมดทราบได้ว่าพวกเขาจะพบอะไรจากการเข้าร่วมในชุมชน 

  • แนวทางที่ชัดเจน กระชับได้ใจความ และสอดคล้อง

  ชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้ให้การยอมรับแนวทางในการเข้าร่วมที่มีความชัดเจน กระชับได้ใจความ และสอดคล้อง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวนั้นจะเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ และการเปลี่ยนแปลงบางประการและจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้งานของ ท่าน - ความโปร่งใสถือเป็นเรื่องที่สำคัญของแพลตฟอร์ม 

  • ทีมงานผู้ควบคุมดูแลที่มีเสถียรภาพและกระตือรือร้น

  ชุมชนที่มีความเข้มแข็งจะมีผู้ควบคุมดูแลซึ่งพร้อมที่จะตอบคำถามของสมาชิกในชุมชนและ ประสานงานร่วมกับผู้ควบคุมดูแลระบบ 

  • การเชื่อมโยงกับแบรนด์สินค้า

  เรายินดีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะพูดถึงแบรนด์สินค้าและจัดกลุ่มเสวนา แต่ทั้งนี้ ขอให้ทราบไว้อยู่เสมอว่า ชุมชนของท่านเป็นชุมชนที่ “ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ” และขอให้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของชุมชนของท่านอย่างชัดเจนว่าท่านมิได้เป็นตัวแทนของแบรนด์สินค้าที่แท้จริง 

  • การร้องเรียน

  ชุมชนที่มีความเข้มแข็งจะเปิดให้มีการอภิปรายอย่างเหมาะสม (รวมทั้งการร้องเรียน) ในส่วนของการดำเนินงานของ ผู้ควบคุมดูแล การร้องเรียนถึงการดำเนินการของท่านควรที่จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง การชี้แจงข้อร้องเรียนของผู้ใช้งานในชุมชนของตนเองโดยผู้ควบคุมดูแลจะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้อง และตรงประเด็นกับปัญหาที่มีการกล่าวถึง และ ดำเนินการด้วยการให้ความรู้ไม่ใช่การลงโทษ 

  • การระลึกถึงนโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหา

  ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยเรื่องเนื้อหาของเรา 

  • การบริหารจัดการหลายชุมชนในคราวเดียว

  เรารู้ดีว่าการบริหารจัดการหลายชุมชนในคราวเดียวเป็นเรื่องที่ยาก แต่เราหวังว่าท่านจะบริหารจัดการชุมชนเหล่านั้นทีละชุมชนและจะไม่ยกเอาเหตุผลในเรื่องของการกระทำผิดต่อกฎระเบียบของชุมชนหนึ่งมาใช้ในการลงโทษผู้ใช้งานจากชุมชนอื่น นอกจากนั้น ห้ามมิให้ท่านอาศัยอยู่หรือเข้าร่วมชุมชนต่างๆ เป็นระยะเวลานานเพื่อวัตถุประสงค์ในการยึดครองชุมชน เหล่านั้น 

  • การให้ความเคารพในแพลตฟอร์ม

  ทรูไอดีอาจพิจารณาเข้าไปแทรกแซงเพื่อควบคุมชุมชนใดๆ ในกรณีที่เชื่อได้ว่าได้กระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนหรือเว็บไซต์ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อย (เช่น หัวหน้าผู้ ควบคุมดูแลละทิ้งชุมชนที่ยังคงมีความเคลื่อนไหว) ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว เป้าหมายของเราก็คือเพื่อที่จะทำให้แพลตฟอร์มยังคงอยู่รอดและคงไว้ซึ่งความมีชีวิตชีวา รวมทั้งเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าชุมชนของท่านสามารถเข้าถึงผู้คนที่มีความสนใจในชุมชน สุดท้ายเมื่อผู้ดูแลระบบของทรูไอดีได้ติดต่อกับท่าน ก็ขอให้ท่านตอบรับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 


  เมื่อใดก็ตามที่ผู้ดูแลระบบฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัตินี้ ทรูไอดีอาจดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - อาจมีการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบขึ้นบางครั้ง หากแต่เป็นไปได้ว่าการดำเนินการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการลบชื่อท่านออกจากรายชื่อของผู้ดูแล ปลดท่านออกจากการเป็นผู้ควบคุมดูแล ห้ามมิให้ท่านได้รับสิทธิ์การเป็นผู้ควบคุมดูแลในภายภาคหน้า รวมทั้งการลบบัญชีผู้ใช้งาน โดยเราหวังว่าจะไม่ต้องใช้การดำเนินการแบบถาวร

  ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และการลบเนื้อหา การชดใช้